ผถห. PRAPAT ไฟเขียวปันผล 0.02 บ. เคาะจ่าย 24 พ.ค.64

ผู้ถือหุ้น PRAPAT ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.02 บ. เคาะจ่าย 24 พ.ค.64

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการ, นายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ, นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ, นางสาวประภัสสร  จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 64  รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 6,800,000 บาท และชี้แจงผลการดำเนินงาน  ในปี  2563   ณ สำนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น