KWI เปิดตัวกองทุนใหม่ “KWI SENERGY” เสนอขายไอพีโอ 21-29 มี.ค.นี้

"บลจ.คิงไว" เปิดตัวกองทุนใหม่ “KWI SENERGY” เน้นลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีและมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ 40-80 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าเกณฑ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจเกี่ยวกับ Smart Energy พร้อมมี 2 ชนิดหน่วยลงทุนให้เลือก  KWI SENERGY-A และ KWI SENERGY-SSF สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 มี.ค. 65


นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด หรือ KWI เปิดเผยว่า โดยเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ในบรรดาการลงทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนนั้น

โดย KWI เห็นว่าการลงทุนในกลุ่ม Smart Energy มีโอกาสเติบโตอย่างมากจากวิกฤติภาวะโลกร้อน ที่ทำให้ทั่วโลกร่วมมือกันและมีการลงทุนรวมกันกว่าปีละ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้นวัตกรรมอัจฉริยะทางเทคโนโลยีในการสร้าง Smart Energy ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน จะส่งผลทำให้ยุโรปและอีกหลายประเทศลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียและหันมาเร่งการลงทุนใน Smart Energy และพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความน่าสนใจในเวลานี้และในอนาคต

ทั้งนี้ KWI จึงเปิดตัวกองทุนแรกด้วย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY) ที่มีนโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) ซึ่งผ่านการเฟ้นหาอย่างพิถีพิถันจากหลากหลายกองทุน Clean & Smart Energy ของบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำทั่วโลก ด้วยการพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดการกองทุนในการลงทุน Smart Energy ผลการดำเนินงานกองทุนที่แข็งแกร่งและโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการลงทุนที่ชัดเจนและมีคุณภาพ โดยคำนึงหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี (ESG) ในทุกขั้นตอนการลงทุน เพื่อการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างยั่งยืน

สำหรับ RobecoSAM Smart Energy Equities บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. เป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์กตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว และ EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 9 ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างยั่งยืน เน้นลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีและมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ 40-80 บริษัท ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากหุ้นกว่า 250 บริษัทที่เข้าเกณฑ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจเกี่ยวกับ Smart Energy ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

รวมถึงกระจายลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energies) การกระจายพลังงาน (Energy Distribution)  การบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกสะอาดในอนาคต

ดังนั้นครั้งแรกที่กองทุน RobecoSAM Smart Energy Equities จะเสนอขายในไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Smart Energy ทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงแบบครบวงจรผ่านกองทุน KWI SENERGY  โดย Robeco เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 2472 และเป็นผู้บุกเบิกด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพในทุกกลยุทธ์การลงทุน รวมทั้งนำเอาหลัก ESG มาใช้เป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณาของทุกขั้นตอนการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทำให้ Robeco มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ พิสูจน์ได้ด้วยผลการดำเนินงานของกองทุนที่ยาวนานกว่า 18 ปี ผ่านหลากหลายสถานการณ์วิกฤติและภาวะตลาดที่ผันผวน แต่สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น“ นายสุเมธา กล่าว

โดย RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) เฉลี่ย 39.05% ต่อปี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 21.70% และย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) เฉลี่ย 25.11% ต่อปี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.03% ต่อปี

นอกจากนี้ กองทุน KWI SENERGY มี 2 ชนิดหน่วยลงทุนให้เลือก ได้แก่ KWI SENERGY-A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ KWI SENERGY-SSF (ชนิดเพื่อการออม) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บลจ. คิง ไว (เอเชีย) โทร. 02-844-0123 หรือ ติดต่อผ่านช่องทาง LINE Official Account ของบริษัทได้ที่ LINE ID @KWIAM หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (www.kwiam.com/th/our-distributors) หรือ ดูข้อมูลได้ที่ www.kwiam.com

Back to top button