UOBAM ชูกองทุนเปิด UESG กองทุนฟีดเดอร์ฟันด์กองทุนแรกที่ได้รับอนุมัติเป็นกองทุน SRI fund

UESG เน้นลงทุน “หุ้นยั่งยืน” ทั่วโลก


ธุรกิจจัดการกองทุน ยูโอบี และ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing) โดยเมื่อเดือนมกราคม 2563 กลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน ยูโอบี ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับภูมิภาคแห่งแรกในสิงคโปร์ ได้ลงนามในหลักการสนับสนุนการลงทุนอย่างรับผิดชอบร่วมกับ UNPRI (UNPRI : Principles for Responsible Investment) และ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) ในฐานะบริษัทย่อยของกลุ่มธุรกิจจัดการกองทุน ยูโอบี ร่วมยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ โดยเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแรกๆ ในประเทศไทย ที่ปฏิบัติตามแนวทางของ PRI เกี่ยวกับการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ในกระบวนการลงทุน

นอกจากนี้ ทาง บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ยังได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ “Sustainable Thailand 2021” ไปเมื่อเดือนกันยายน 2021 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ นักลงทุนสถาบัน และธนาคารกว่า 40 องค์กร เพื่อร่วมกันผลักดันธุรกิจการเงินไทยสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน และได้นำแนวคิดการลงทุนในแบบยั่งยืนมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ

รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุนโดยนำปัจจัยด้าน ESG มาผนวกในการวิเคราะห์ คัดเลือก (Screening) และเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการลงทุน (ESG Integration) ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ESG จะช่วยเสริมกระบวนการลงทุนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ในระดับบริษัทที่ลงทุน เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่ผู้ลงทุนได้ในระยะยาวพร้อมกับสร้างการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นผลักดันนำเอาแนวทางของ PRI เข้ามาในปรับใช้ในกระบวนการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีเด่น ด้านความยั่งยืน (ESG) จากเวที SET Awards 2022 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร รางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำในการผลักดันนโยบาย ESG ในการดำเนินธุรกิจกองทุนรวม

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์กองทุนแรกในไทยที่ได้รับการประกาศให้เป็นกองทุน SRI Fund คือ เป็นกองทุนรวมที่มีการจัดการโดยมุ่งความยั่งยืน (sustainability) ตามหลักเกณฑ์ 17 Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลและหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

“SRI Fund” หรือ “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน” มีชื่อเต็มว่า “Sustainable and Responsible Investing Fund” เป็นกองทุนรวมที่มีลักษณะพิเศษคือ มีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน หรือ ESG : Environmental, Social และ Governance เป็นหลัก ธุรกิจต่างๆ ที่ SRI Fund เลือกที่จะเข้าไปลงทุนนั้นย่อมต้องมีมาตรการที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงมีบรรษัทภิบาลที่ดี เป็นสำคัญ ดังนั้น SRI Fund จึงมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินของผู้ลงทุนไปลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง และ บลจ. มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของ SRI Fund อย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

กองทุน UESG เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีคุณภาพทั่วโลก กองทุนประเภท feeder fund ที่ลงทุนผ่าน Robeco’s Sustainable Global Stars Equities Fund (กองทุนหลัก) บริหารกองทุนโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ใน 75 บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับการปฏิบัติตามแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืน โดย ShareAction องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อสิ่งที่ดี ปัจจุบันกองทุน UESG ได้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) ที่มีความหลากหลายตามแต่ละวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุน ได้แก่

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG)
  2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดปันผล (UESG-D)
  3. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UESG-SSF)
  4. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมและจ่ายเงินปันผล (UESG-SSF-D)

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนของ UOBAM สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายบริการนักลงทุน โทร. 02 786 2222 หรือ www.uobam.co.th

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือลงทุน ของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

Back to top button