บลจ.บัวหลวง ออกกองธนสารพลัส อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.5% ต่อปี เสนอขาย 21-27 ก.ย.

บลจ.บัวหลวง ออกกองธนสารพลัส อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.5% ต่อปี เสนอขาย 21-27 ก.ย.


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง ระบุว่า เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 36/16 ระหว่างวันที่ IPO 21-27 ก.ย. 2559 โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment gradeกองทุน BP 36/16 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

Back to top button