ดีเดย์! DMT จำกัดบริการช่วง 3 ทุ่ม – ตี 4 ยาวถึง 25 ก.ค.นี้

DMT ประกาศจำกัดบริการระหว่างวันที่ 12 - 25 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน


นายธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่า บริษัทฯจะจำกัดการให้บริการในระหว่างวันที่ 12 – 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. โดยยกเว้นรถขนส่งผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการทางการแพทย์ รวมไปถึงรถขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ขนส่งขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การประกอบอาชีพตามรอบเวลาหรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ซึ่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tollway Call Center 1233

 

Back to top button