IFA เชียร์ผถห. INTUCH ตอบรับ GULF ทำเทนเดอร์ฯ ชี้ราคาเสนอซื้อ ADVANC ไม่เหมาะสม

IFA เชียร์ผถห. INTUCH ตอบรับ GULF เทนเดอร์ฯ ชี้ราคาเสนอซื้อ ADVANC ที่ 120.93 บาท/หุ้น ไม่เหมาะสม เหตุต่ำกว่าราคายุติธรรม


บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จำนวนหุ้นสามัญ 2,599,720,233 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 81.07% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ราคา 65 บาท/หุ้น รวมมูลค่าเสนอซื้อ 168,981,815,145 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.-4 ส.ค.64

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคำเสนอซื้อและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อ ซึ่งได้ทำการศึกษาความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยและใช้วิธีการประเมินมูลค่ากิจการที่เป็นที่ยอมรับกันหลายวิธีแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และราคาเสนอซื้อมีความเหมาะสม จึงเห็นว่าสามารถพิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อ เนื่องจากราคาทำคำเสนอซื้ออยู่ในช่วงที่เหมาะสม

นอกจากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เห็นว่าการที่ผู้ทำคำเสนอซื้อร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาวแต่กระนั้นโอกาสเติบโตทางธุรกิจก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่จะต้องพิจารณาและทำการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจพิจารณาตอบรับการทำคำเสนอซื้อบางส่วน หรือปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อเพื่อลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว หากสามารถยอมรับความเสี่ยงและมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของผู้ทำคำเสนอซื้อและบริษัทฯ

ขณะที่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ระบุว่า ตามที่บริษัทได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของบริษัทฯ จาก GULF ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 120.93 บาท เนื่องจาก GULF เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 40.45% ใน ADVANC โดยหากสามารถซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึง 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH จะถือว่า GULF เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ก็จะได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน ADVANC ด้วย

ดังนั้น GULF จึงได้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของ ADVANC จำนวนหุ้นสามัญ 2,973,925,791 หุ้น คิดเป็น 100% ราคาเสนอซื้อ 120.93 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 359,636,845,905 บาท โดยจะรับซื้อหลักทรัพย์เป็นเวลาทั้งสิ้น 31 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.ถึงวันที่ 13 ส.ค.64

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้น ADVANC ควรปฏิเสธคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของผู้ทำคำเสนอซื้อ เนื่องจากการประเมินมูลค่าปัจจุบันของกิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach – DCF) ซึ่งเป็นวิธีประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล พบว่าช่วงราคายุติธรรมของหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วง 214-234 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอซื้อที่ 120.93 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคายุติธรรมดังกล่าว จึงเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม

ด้าน นายสุเชษฐ์ สุขเเท้ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายมีเดียร์มาร์เก็ตติ้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสเเอล จำกัด มองว่า ราคาเสนอซื้อหุ้น INTUCH เหมาะสมแล้ว เนื่องจากราคาในกระดานซื้อขายหลักและราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 65 บาทนั้นแทบจะไม่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ถือหุ้น INTUCH จะพิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อจาก GULF ก็มองว่าสามารถทำได้

“ผู้ถือหุ้น INTUCH จะขายหุ้นให้กับ GULF ก็มองว่าไม่เสียหายอะไร เพราะราคาหุ้นบนกระดานหลักกับราคาเสนอซื้อไม่แตกต่างกัน ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาขายหุ้นออกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดแทนก่อน แล้วค่อยหาโอกาสเข้าไปซื้อรอบใหม่ในอนาคต เพื่อลดความเสี่ยงจากภาพรวมของตลาดหุ้นที่ตอนนี้มีปัจจัยลบเข้ามากดดันตลาดอย่างต่อเนื่อง”

Back to top button