“ภูเก็ต” สั่งปิดเซ็นทรัล-สนามกีฬา-ห้ามรวมกลุ่มเกิน 100 คน มีผลถึง 2 ส.ค.64

“ภูเก็ต” สั่งปิดห้างเซ็นทรัล-สนามกีฬา พร้อมห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 100 คน มีผลตั้งแต่ 27 ก.ค. - 2 ส.ค.64


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อการควบคุมและลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 2 ส.ค. 64 ได้แก่

– ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต และเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ทุกส่วน ซึ่งรวมถึงการประกอบกิจการ/ร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ทุกประเภท เพื่อทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สถานที่ และทุกส่วนของห้าง โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK)

– ให้ปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามหญ้าเทียม และสนามกีฬาแบดมินตัน

– ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนด และจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของพื้นที่ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

– สถานศึกษาในระบบทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต และสถาบันกวดวิชาทุกแห่งยกเว้น โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนไม่เกิน 5 คน ให้ปิดต่อไป ตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 โดยให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนดหรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 100 คน เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค

Back to top button