RATCH ตั้ง “ชูศรี เกียรติขจรกุล” ขึ้นแท่นกรรมการผู้จัดการใหญ่-ปันผล 1.15 บ. XD 7 ก.ย.นี้

บอร์ด RATCH แต่งตั้ง “ชูศรี เกียรติขจรกุล” ขึ้นแท่นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน “กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ” เกษียณอายุ มีผล 1 ต.ค.64-เคาะปันผล 1.15 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD 7 ก.ย.64 กำหนดจ่าย 23 ก.ย.64


บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเรื่องการปรับเปลี่ยนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ โดยรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากเกษียณอายุ และการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ ในคณะกรรมการบริษัทฯ ของนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

ทั้งนี้ได้อนุมิตแต่งตั้งนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564

ขณะที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการแทนผู้ที่ลาออก และจะแจ้งชื่อกรรมการท่านใหม่ให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท วันที่ 24 ส.ค.2564 อนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 1.15 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 ก.ย.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ก.ย.2564

Back to top button