“ทวีฉัตร จุฬางกูร” ขายหุ้น LANNA ออก 0.56% เหลือถือ 9.50%

“ทวีฉัตร จุฬางกูร” ตัดขายหุ้น LANNA ออก 0.5634% คงเหลือถือ 9.5022% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA โดยนายทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.5634% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 9.5022% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button