“ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์” เก็บหุ้น BEC เพิ่มกว่า 2% รวมถือเกิน 7%

“ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์” เข้าเก็บหุ้น BEC เพิ่มอีก 2.5% คิดเป็นจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาที่ 7.33%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC โดย นางสาว ฉันทนา จิรัฐิติภัทร์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button