MCOT ตั้ง “รศ.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์” นั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลวันนี้

MCOT ตั้ง “รศ.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์” นั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลวันนี้ (27 ต.ค.64) เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  ผู้อำนวยการใหญ่ เข้ารับตำแหน่ง กรรมการ แทนนายเขมทัตต์ พลเดช และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงให้เรียกว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ MCOT มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานหลากหลายด้าน อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสอดรับกับภารกิจและแผนการดำเนินงานของบริษัท ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงวางแผนการพัฒนาธุรกิจเดิม เสริมธุรกิจใหม่ เพื่อให้บริษัทเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

Back to top button