“ศักดิ์สยาม” เร่ง “กทพ.” ทำแผนแก้ปัญหารถติด “ทางด่วน” เล็งเสนอครม. ก.พ.65

"ศักดิ์สยาม" เร่ง “กทพ.” ทำแผนแก้ปัญหารถติดทางด่วน เล็งเสนอครม. ภายในเดือน ก.พ.65 มีเส้นทางหลักที่มีปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ 3 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9,  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงมักกะสัน-ท่าเรือ-บางนา และทางพิเศษฉลองรัช


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษว่า  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ศึกษาแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในภาพรวมทั้งระบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาฯ มีความก้าวหน้าการศึกษาในเดือนต.ค.ประมาณ 75.05% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปี แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

โดยการศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบัน ทางขึ้น-ลง และถนนระดับดินที่ต่อเนื่อง รวมทั้งพิจารณาถึงโครงข่ายทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคต พบว่า ปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ มีลักษณะของปัญหาแบ่งได้ 5 ลักษณะ คือ

อาทิ (1) ปัญหาด้านความจุของทางพิเศษไม่เพียงพอ (Over Section Capacity) (2) ปัญหาจุดตัดกระแสจราจรบริเวณทางร่วมและทางแยก (Weaving & Merging) (3) ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางลงทางพิเศษ (Off-Ramp Congestion) (4) ปัญหาการไหลเวียนจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง (Over Toll Plaza Capacity) และ (5) ปัญหาจุดคอขวดทางกายภาพบนทางพิเศษ (Bottleneck)

อีกทั้งมีเส้นทางหลักที่มีปัญหาการจราจรบนทางพิเศษ 3 เส้นทาง ประกอบด้วย (1) ทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศ์วาน-พญาไท-พระราม 9 (2) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงมักกะสัน-ท่าเรือ-บางนา และ (3) ทางพิเศษฉลองรัช

ทั้งนี้ได้มีการศึกษาและกำหนดโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา วิเคราะห์ความเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวมทั้งระบบ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษในปัจจุบัน จำนวน 21 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2569) จำนวน 16 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป) จำนวน 5 โครงการ

(2) โครงการทางพิเศษเพิ่มเติมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง จำนวน 11 โครงการ แบ่งเป็น แผนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565-2569) จำนวน 5 โครงการ และแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป) จำนวน 6 โครงการ

นอกจากนี้ในการแก้ปัญหา ให้กทพ.พิจารณาเรื่องแหล่งเงินในการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการให้ชัดเจน เช่น การบริหารสัญญาของโครงการทางพิเศษเดิม การให้เอกชนร่วมลงทุน หรือการใช้แหล่งเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) และพิจารณาเพิ่มเติมถึงปัจจัยด้านการขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า เรือ และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษด้วย

รวมทั้งให้กทพ.เร่งรัดการดำเนินการศึกษาแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษทั้งระบบให้แล้วเสร็จและนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และครม.ให้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยจะต้องคำนึงด้วยว่าโครงการแต่ละโครงการตามผลการศึกษาจะต้องมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

 

 

 

 

Back to top button