7UP ซื้อกิจการร้านกาแฟ “บิลเลี่ยน เวลเนส” มูลค่า 1.3 ลบ.

7UP ซื้อกิจการร้านกาแฟ “บิลเลี่ยน เวลเนส” โดยเป็นซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 99.98% ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 9,998 หุ้น ในมูลค่า 1.3 ล้านบาท


บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ 7UP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด (STG) ซึ่ง STG เป็นบริษัทย่อยของ 7UP โดย 7UP ถือหุ้นอยู่ใน STG ในสัดส่วน 99.99% เข้าลงทุนในบริษัท บิลเลี่ยน เวลเนส จำกัด (BWN) ผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นสามัญของ BWN ในสัดส่วน 99.98% ของทุนจดทะเบียน หรือจำนวน 9,998 หุ้น ในมูลค่า 1.3 ล้านบาท

ภายหลังจากการเข้าถือหุ้นใน BWN แล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของ BWN เป็นตัวแทนของ STG โดยภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้ BWN เป็นบริษัทย่อยของ STG

ทั้งนี้การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัท ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายธุรกิจในการเพิ่มสาขาด้านธุรกิจร้านกาแฟ ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันและจะช่วยสร้างยอดขายในอนาคต เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

Back to top button