SUPER เข้าถือ “คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์” 58% หวังลุย “โครงการ HBF1” 45 MW

SUPER ซื้อหุ้น “คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์” จำนวน 5,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของหุ้นทั้งหมด หวังเข้าลงทุนใน“โครงการ HBF1” 45 เมกะวัตต์ ผ่านการซื้อหุ้นใน KWP


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด โดยอนุมัติให้ บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SWE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงนามสัญญาขายหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด (KWP) กับผู้ถือหุ้นเดิมใน KWP จำนวน 2 ราย จำนวนรวม 5,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ KWP ถือหุ้นในบริษัท โกลเบิล กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (GGE) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 891.25 ล้านบาท

โดย GGE เป็นผู้เสนอขายไฟฟ้า ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยใช้พลังงานลมสำหรับโครงการ HBF1 (โครงการ HBF1) ซึ่งมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขาย 45.00 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ SWE ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการ HBF1 ผ่านการซื้อหุ้นใน KWP โดยปัจจุบัน GGE อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าที่ออกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สำหรับโครงการ HBF1 ตั้งอยู่ที่พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงกะสัง และป่าลา พญากลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 46 ไร่ และ 240.125 ไร่ ตามลำดับ โดยโครงการ HBF1 มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 23) เพื่อประกอบกิจการทุ่งกังหันลมจนถึงมีนาคม พ.ศ. 2578 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2579 ตามลำดับ

ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดีตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งเงินลงทุนใน KWP ซึ่งเป็นผลให้ KWP และ GGE มีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของ SUPER บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งไทย ตามรายละเอียดข้างต้น

Back to top button