BRR ตั้งบ.ลูก “บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง” ลุยเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

BRR ควัก 20 ลบ. ตั้ง “บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง” ลุยผลิต-จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ชี้สร้างการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต พร้อมปรับโครงสร้างการลงทุน-สิ้นสภาพ “บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี” เป็นบริษัทย่อย


บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BRR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564โดยมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่  คือ บริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด (“BRR GREEN HOLDING CO., LTD.) (“BGHT)  เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องในโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ซึ่งอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ เพื่อการบริหารจัดการลงทุนภายใต้กลุ่มบริษัทในธุรกิจนี้ให้มีประสิทธิภาพและสร้างผลประโยชน์ ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

อีกทั้ง มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด (“BGE) (บริษัทย่อย) โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน BGE จำนวน 27,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BGE ในราคาไม่เกิน 2,780,000 บาท ให้กับบริษัท บีอาร์อาร์ กรีน โฮลดิ้ง จำกัด (“BGH”) (บริษัทย่อย) ซึ่งส่งผลให้ BGE สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

Back to top button