SAMTEL คว้างาน 2 โครงการใหม่ รับเงินกว่า 364 ลบ.

SAMTEL คว้างาน 2 โครงการใหม่ รับเงินกว่า 364 ลบ. ประกอบด้วย งานจากกระทรวงมหาดไทย รับเงินตามสัดส่วนถือหุ้นใน “กิจการค้าร่วม เอสไอ คอนซอร์เตียม” มูลค่า 234.65 ลบ. และงานจากสำนักงานประกันสังคม 129.9 ลบ.


บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL ระบุว่า บริษัท บรัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ทร้อยละ 99.99 ได้รับจ้างงาน 2 โครงการ มูลค่ารวม 364.46 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. กิจการค้าร่วม เอสไอ คอนซอร์เตียม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อย และบริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51:49 ได้รับหนังสือตกลงจ้างงาน และให้ไปลงนามสัญญาจ้างงานโครงการระบบบริการสารสยเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงข่ายเสมือน จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2564 มูลค่าโครงการ 460.10 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยในส่วนของบริษัทย่อยมีมูลค่าเท่ากับ 234.65 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และกำหนดแล้วเสร็จภายใน 1,080 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 7 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้บริษัทย่อยอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป

รวมทั้ง 2. บริษัทย่อยได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการำพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน ว่า บริษัทย่อยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นเงิน 129.90 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้บริษัทย่อยได้มีการลงนามสัญญากับสำนักงานประกันสังคม เมื่อได้รับหนังสือเชิญลงนามสัญญาจากสำนักงานประกันสังคมต่อไป

 

Back to top button