AIT จ่อเทรดพาร์ใหม่ 1 บ. เริ่ม 4 ม.ค.65

AIT เตรียมเทรดพาร์ใหม่ 1 บ. จากเดิม 5 บ. เริ่ม 4 ม.ค.65


บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากมูลค่าที่ตราไว้เดิม 5 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ใหม่ 1 บาท โดยมีผลตั้งแต่ 4 ม.ค.2565

Back to top button