SAT ร่วมทุน “Tron E” รุกธุรกิจรถบัส-ขนส่ง

SAT จับมือพันธมิตรไต้หวัน “Tron E” จัดตั้งบริษัทร่วมทุน รุกธุรกิจนำเข้า พัฒนา ผลิต ประกอบ จัดจำหน่าย และให้บริการยานยนต์ รถขนส่ง รถบัส


บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SAT แจ้งว่า ในวันที่ 28 มกราคม 65 บริษัทและ Tron Energy Technology Co., Ltd. (Tron E) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งตามกฎหมายไต้หวัน และมีเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับ การบูรณาการระบบไฟฟ้าและอัตโนมัติในยานยนต์อนาคต (System Integration) เป็นความเชี่ยวชาญหลัก และมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจหลักประกอบไปด้วย แพลตฟอร์มระบบรถไฟฟ้า แพ็คแบตเตอรี่ และ การบูรณาการระบบไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติในยานยนต์เป็นต้น ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า พัฒนา ผลิต ประกอบ จัดจำหน่าย และให้บริการยานยนต์ รถขนส่ง รถบัส โดยมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ การให้บริการด้านยานยนต์ และระบบการขนส่ง ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมมีมติให้เปิดเผยสารสนเทศเมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุนสำเร็จเสร็จสิ้น บริษัทร่วมทุนจะถูกจัดตั้งขึ้นในลักษณะของบริษัทจำกัด ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทร่วมทุนดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

Back to top button