STECH รายได้ก่อสร้างหายวูบ กดกำไรปี 64 ลดลง 33% เหลือ 94.57 ลบ. แจกปันผล 0.05 บ.

STECH รายงานกำไรปี 64 ลดลง 33% เหลือ 94.57 ลบ. จากปีก่อนกำไร 140.60 ลบ. แจกปันผล 0.05 บ. ขึ้น XD 14 มี.ค.65 กำหนดจ่าย 20 พ.ค.65


บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH รายงานผลประกอบการงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 46.04 หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 32.75 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ในปี 2563 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้โครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต้องชะลอและเลื่อนการดำเนินการ ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งยังได้ส่งผลกระทบจนถึงปี 64 และการประมูลงานที่ล่าช้ากว่าแผนงานสำหรับงานของภาครัฐ รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ปรับตัวสูงขึ้น

โดยช่วงปี 2562 – 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,652.69 ล้านบาท 1,442.59 ล้านบาท และ 1,512.56 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนที่ปรับลดลงในปี 2562 ร้อยละ 8.48 และสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 4.85 จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 2019) ในปี 2563 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้โครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต้องหยุดดำเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้ส่งผลกระทบจนถึงปี 64 จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาที่ทางราชการได้มีการผ่อนคลายให้เปิดหน้างานก่อสร้างได้หลังจากที่ถูกปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

ขณะที่ช่วงปี 2562 – 2564 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน 35.76 ล้านบาท 90.34 ล้านบาท และ 3.99 ล้านบาทตามลำดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.09 ร้อยละ 5.83 และร้อยละ 0.26 ของรายได้รวมของบริษัท ตามลำดับ สำหรับปี 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากโครงการก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการสายส่งระบบ 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงบุรีรัมย์ – สถานีไฟฟ้าสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (115 kV สตึก) และโครงการสายส่งระบบ 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ สี่แยกบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (115 kV บางคล้า)

สำหรับปี 2564 ในช่วงไตรมาสที่ 1-3 บริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างดังเช่นปี 2563 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ลงนาม สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สัญญาเลขที่ จ.ป.112/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 kV สถานีไฟฟ้าสกลนคร 2 จังหวัดสกลนคร – สถานีไฟฟ้าศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มูลค่างาน เป็นจำนวนเงิน 97.97 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเริ่มรับรู้รายได้ในเดือนธันวาคมในไตรมาส 4 ของปี 2564 มีระยะเวลาการทำงาน 1 ปี

ส่วนรายได้อื่นๆ ของบริษัทประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าเศษเหล็ก กำไรจากการขายสินทรัพย์ ค่าเช่า และรายได้จากค่าธรรมเนียม การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

โดยในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ จำนวน 24.38 ล้านบาท 17.40 ล้านบาท และ 23.96 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.42 , 1.12 และ 1.56 ของรายได้รวมของบริษัทตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นเงินสด 0.05 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 14 มี.ค.65 และกำหนดจ่ายปันผล 20 พ.ค.65

Back to top button