รายได้ขายโฆษณาพุ่ง! ดันกำไร MATI ปี 64 โตสนั่น 7 เท่าตัว แตะ 219 ลบ. แจกปันผล 0.45 บ.

รายได้ขายโฆษณาพุ่ง! ดันกำไร MATI ปี 64 โตสนั่น 7 เท่าตัว แตะ 219 ลบ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ที่ 28 ลบ. พร้อมแจกปันผล 0.45 บ./หุ้น ขึ้น XD 6 พ.ค. กำหนดจ่าย 25 พ.ค.65


บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือ MATI รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

สำหรับผลประกอบการในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 860.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีรายได้รวม 683.29 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.95 โดยรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจปี 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยได้ตั้งเป้าหมายเร่งสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์ปรับรูปแบบกิจกรรมทางการตลาด พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินโดยการบริหารจดัการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วเพื่อรองรับความผันผวนและความไม่แน่นอนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี

ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้งในส่วนการขายี่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน และการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาออนไลน์ ส่งผลให้ในปี 2564 รายได้จากการขายโฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยยพิจารณาจากสัดส่วนรายได้โฆษณาออนไลน์ต่อรายได้โฆษณารวมในปี 2563 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 50.71 เพิ่มเป็นร้อยละ 60.77 ในปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการปรับตัวเข้าสู่สื่อยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น

ส่วนต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริการในปี 2564 มีจำนวน 612.68 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 648.10 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนหลักที่สำคัญคือ ต้นทุนขายและการผลิต ลดลงร้อยละ 4.28 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 7.72

อย่างไรก็ดีในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 218.95 ล้านบาท เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 26.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.24 ล้านบาท หรือคิดเป้นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 719.73

พร้อมกันนี้บริษัทฯ เตรียมจ่ายปันผลจากงวดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 0.45 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 6 พ.ค. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พ.ค.2565

Back to top button