“ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล” ขายบิ๊กล็อต JSP รับ 235 ลบ. SENA ซื้อเพิ่ม 470 ล้านหุ้น

“ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล” ขายบิ๊กล็อต JSP รับ 235 ลบ. ราคาเฉลี่ย 0.50 บ./หุ้น SENA ซื้อเพิ่ม 470 ล้านหุ้น ก่อนทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 มี.ค.2565) มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP จำนวน 6 รายการ ปริมาณ 470,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 235 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดาน โดยราคาหุ้น JSP ปิดตลาดวันนี้ 1.05 บาท บวก 0.03 บาท หรือ 2.94% สูงสุดที่ 1.05 บาท ต่ำสุดที่ 1.03 บาท มูลค่าซื้อขายที่ 318.30 ล้านบาท

ขณะที่ก่อนหน้านี้ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2565 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP เพื่อครอบงำกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน JSP เพิ่มเติมจำนวน 470,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.19 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 235 ล้านบาท จากนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ JSP (ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ) โดยการทำการซื้อขายบนกระดานซื้อขายรายใหญ่ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ และผู้ขายจะกำหนดต่อไป

รวมทั้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP เนื่องจากภายหลังการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน JSP คิดเป็นร้อยละ 35.35 นับเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ JSP ในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ร้อยละ 25 ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP โดยบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 2,715,400,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 64.65 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วของ JSP ในราคาเสนอซื้อ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,357.70 ล้านบาท โดยในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2565 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SENA ได้มีมติอนุมัติแผนการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

Back to top button