CHOW รับเงิน 9.69 พันลบ. หลังขาย “โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น”

CHOW เผยบริษัทย่อยขายโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ได้เงิน 9,699 ลบ.


บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW เปิดเผยว่า บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น เจแปน จำกัด (PSJP) และ บริษัท อาร์ไอซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสต์เมนต์ จำกัด (RICI) (ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 87.36% ผ่านบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (CEPL)) ได้ดำเนินการจำหน่ายบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นตามสัญญาบรรลุผลสำเร็จแล้ว คิดเป็นมูลค่ารายการทั้งหมดไม่น้อยกว่า 14,000 ล้านเยน หรือเท่ากับ 4,114 ล้านบาท

โดยมูลค่ารายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าสุทธิของกิจการ (Enterprise Value) ทั้งหมดประมาณ 33,000 ล้านเยน หรือเทียบเท่ากับ 9,699 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเทียบเท่ากับ 29.3906 บาทต่อ 100 เยน)

Back to top button