ADD ควัก 140 ลบ. ลงทุนกิจการ “7C” ลุยที่ปรึกษาด้านบัญชี จ่อปิดดีลเม.ย.นี้

ADD ควักเงิน 140.20 ลบ. ซื้อหุ้น “เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่” หรือ “7C” สัดส่วน 47% ลุยธุรกิจที่ปรึกษาด้านบัญชี ควบคุมภายใน และปรับโครงสร้างกิจการ ต่อยอดธุรกิจ Digital Transformation จ่อปิดดีลเม.ย.65 พร้อมรับรู้รายได้ทันที


นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าลงทุน โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด (7C) จำนวน 9,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.7337 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ 7C โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด จำนวน 140.20 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด (7C) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี  การวางระบบควบคุมภายใน การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่บริษัทต่างๆ มากกว่า 30 บริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯอยู่แล้วอีกหลายบริษัท โดยคาดว่าหลังการเข้าทำรายการ 7C จะมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ดังต่อไปนี้

1 . บริษัท มาย โค๊ดดิ้ง โรแมนซ์ จำกัด (MCR) ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของ 7C โดยเป็นการร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีและนักลงทุนในธุรกิจไอที เพื่อประกอบกิจการจัดอบรมและจัดให้มีการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านไอที โดยมี 7C ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของหุ้นทั้งหมดของ MCR

  1. บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด (TTE) ซึ่งปัจจุบัน 7C ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ในบริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด (TTE) กับผู้ถือหุ้นเดิมของ TTE เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นใน TTE จากผู้ถือหุ้นเดิม โดย TTE เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

โดย TTE มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ จำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น One Bangkok, Central Embassy, Samyan Mitrtown, Singha Complex และ THE FORESTIAS by MQDC เป็นต้น ซึ่งกระบวนการการเข้าลงทุนใน TTE ของ 7C คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ADD ได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินมูลค่าของ 7C และ TTE เป็นที่เรียบร้อย โดย 7C มีมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 224.62 -335.08 ล้านบาท และ TTE มีมูลค่ายุติธรรมส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 91.73 – 110.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 316.35 – 445.63 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ADD ที่ 46.7337% จะมีมูลค่ารวมกันประมาณ 147.84 – 208.26 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาที่เสนอขาย และโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตแล้ว เชื่อว่าการเข้าลงทุนของ ADD ในครั้งนี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สำหรับการเข้าลงทุนใน 7C ครั้งนี้  เป็นการต่อยอดและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังสามารถต่อยอดความรู้ด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ ในการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัล (Digital Transformation) เข้ามาช่วยในการวางรากฐานระบบการทำงานและการดำเนินธุรกิจ ให้แก่บริษัทที่กำลังเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้การดูแลของ 7C ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างกันทางธุรกิจ (Synergy)ในระยะยาว นอกจากนี้กระบวนการ Digital Transformation ดังกล่าวยังสามารถเข้ามาช่วยบริษัทต่างๆ ในการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพื่อให้กำไรจากการประกอบกิจการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามนอกจากดีลดังกล่าวในข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เตรียมงบลงทุนไว้อีกกว่า 150 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการเข้าไปลงทุน สำหรับเม็ดเงินในการลงทุนนั้น เป็นเม็ดเงินจากการระดมทุนไอพีโอในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการดำเนินธุรกิจมีผลกำไรต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 เพิ่มเติมอีกจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

Back to top button