PTTEP ดึง “PTTEPI” ถือหุ้น “โครงการยาดานา” กว่า 37% มีผล 20 ก.ค.65

PTTEP ดึง “ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล” เข้าถือหุ้น “โครงการยาดานา” สัดส่วน 37.08% แทน TotalEnergies จะมีผลในวันที่ 20 ก.ค.65 สานต่อการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับทั้งสองประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน


บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รายงาน เรื่อง การถอนตัวของผู้ร่วมทุนในโครงการยาดานา ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เนื่องจาก บริษัท TotalEnergies EP Myanmar (TotalEnergies) ได้แจ้งขอยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและผู้ดำเนินการใน โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ PTTEP ขอแจ้งว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา จาก TotalEnergies เป็น บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PTTEPI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม PTTEP และเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนของโครงการแล้ว และจะมีผลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

โดยโครงการยาดานา เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีความสำคัญ โดยมีปริมาณขายเฉลี่ยที่ 770 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 11 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย และร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประชาชนเมียนมา สำหรับการตัดสินใจเข้าเป็นผู้ดำเนินการในโครงการนี้จะสามารถช่วยรักษาความต่อเนื่องในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับทั้งสองประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงาน และสร้าง ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว รวมไปถึงความต่อเนื่องในการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้หลังจาก TotalEnergies ยุติการเป็นผู้ร่วมทุนและเป็นผู้ดำเนินการในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 แล้ว สัดส่วนการลงทุนในโครงการยาดานาจะเป็นดังนี้ บริษัท Unocal Myanmar Offshore Company Limited (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Chevron) ร้อยละ 41.1016, บริษัท PTTEPI ร้อยละ 37.0842 และเป็นผู้ดำเนินการ และ Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ร้อยละ 21.8142

Back to top button