“ทริส” จัดอันดับเครดิต CHAYO ระดับ “BB+” แนวโน้ม “Stable”

“ทริส” จัดอันดับเครดิต CHAYO ระดับ "BB+" แนวโน้ม "Stable"หรือ "คงที่"  สะท้อนถึงประสบการณ์ที่กว้างขวางและยาวนาน ตลอดจนบริหารผลงานออกมาในระดับที่น่าพึงพอใจ และมีรายได้จากเงินสดจัดเก็บแข็งแกร่ง


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ที่ระดับ “BB+” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงประสบการณ์ที่กว้างขวางและยาวนาน ตลอดจนผลงานที่พิสูจน์แล้วในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกันของบริษัท

อย่างไรก็ตาม จุดแข็งเหล่านี้ถูกลดทอนลงจากขนาดธุรกิจของบริษัทที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอื่น ๆ ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิต นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าระดับการก่อหนี้ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจากแผนในการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพแบบมีหลักประกันในเชิงรุก

ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดของบริษัทที่จะเกิดจากการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Non-performing Asset — NPA) ในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเนื่องจากอุปสงค์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอด้วยเช่นกัน

ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และมีรายได้จากเงินสดจัดเก็บที่แข็งแกร่งต่อไปในระยะปานกลางจากการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะยังคงรักษาระดับหนี้สินทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ขณะที่ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง การปรับเพิ่มอันดับเครดิต และ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างการเติบโตของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงรักษาระดับหนี้สินทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในทางกลับกัน อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงได้หากอัตราหนี้สินรวมต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

Back to top button