SKY ออกหุ้นกู้ 500 ลบ. ชูดบ. 5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 13-18 พ.ค. ลุยลงทุนโครงการใหม่

SKY ออกหุ้นกู้ 500 ลบ. อายุ 2 ปี ชูดอกเบี้ย 5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 13-18 พ.ค.65 นำเงินลงทุนโครงการใหม่-ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน


บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ระบุว่า บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาวันที่ 13 และ 17-18 พ.ค.65 ผ่าน บล.เคทีบีเอสที และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปลงทุนในโครงการใหม่ 400 ล้านบาทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 100 ล้านบาทภายในเดือนมิ.ย.66

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และตราสาร

Back to top button