STECH แจกปันผลปี 64 หุ้นละ 0.05 บ. รวม 36.25 ลบ. จ่าย 20 พ.ค.นี้

STECH แจกปันผลปี 64 รวม 36.25 ลบ. ในอัตราหุ้นละ 0.05 บ. คิดเป็น 40.29% ของกำไร กำหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้


นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานกรรมการ และนายชัยวัฒน์ มงคลศรีสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมติที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และรับทราบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Back to top button