TU ผนึก SFLEX ตั้งบ.ร่วมทุน ลุยพัฒนา “บรรจุภัณฑ์พลาสติก”

TU จับมือ SFLEX จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เห็นชอบการลงทุนของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด หรือ TUG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TU ถือหุ้น 98% และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ และผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์กับผู้ร่วมลงทุนคือ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน คือ บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินกิจการการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) และดำเนินธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้ สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 9,800 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย SFLEX จะเข้าถือหุ้นสามัญ จำนวน 4,997 หุ้น TUG จะเข้าถือหุ้นสามัญ จำนวน 4,799 หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 200 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 4 หุ้น

Back to top button