BANPU ทุ่ม 2.51 หมื่นลบ. เข้าซื้อแหล่งก๊าซ “XTO” บาร์เนตต์ หนุนกำลังผลิตเพิ่ม

BANPU ทุ่ม 2.51 หมื่นลบ. เข้าซื้อหุ้น “XTO” ลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิ.ย. 65 ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ทำให้กำลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯเพิ่มเป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 บริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BANPU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96.12 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนผลประโยชน์ในแหล่งก๊าซธรรมชาติและครอบคลุมถึงธุรกิจกลางนํ้า (Midstream) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติ บาร์เนตต์ (Barnett) ในประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC หรือ XTO ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของ Exxon Mobil Corporation โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 25,125 ล้านบาท และมูลค่าผลประโยชน์แก่ผู้ขายในอนาคตโดยรวมไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯโดยเงินลงทุนสำหรับโครงการนี้มา จากกระแสเงินสดของบริษัทฯ และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2565

สำหรับสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงต่ำในการผลิต เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีความพร้อม ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการผลิตเองรวมทั้งบริหารจัดการขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติครอบคลุมระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่ตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยมีการครอบคลุมพื้นที่การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 160,000 เอเคอร์ในบริเวณใจกลางของแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์ เนตต์ โดยมีผลประโยชน์ในหลุมผลิตคิดเป็นร้อยละ 93 ของจํานวนหลุมผลิตทั้งหมดมากกว่า 2,100 หลุม โดยเป็นผู้ดําเนินการผลิตเอง

ทั้งนี้เป็นผู้ดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการอัดก๊าซธรรมชาติ บริหารจัดการระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติครอบคลุม ระยะทาง 750 ไมล์ โดยมีสถานีอัดก๊าซธรรมชาติ (Gas Compressor stations) จํานวนมากกว่า 20 สถานี ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับไว้แล้ว รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งก๊าซธรรมชาติ และ ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL)

ขณะที่ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติคิดตามสัดส่วนการลงทุนประมาณ 225 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน มีอัตราการลดลงของการผลิตที่ตํ่า สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ทําให้กําลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาของบ้านปูเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ ประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติ 1P จากปัจจุบัน ประมาณ 4.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เป็นประมาณ 5.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต โดยสามารถสร้างพลังร่วม (Synergy) กับแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่ และสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเพื่อการเติบโตในระยะยาว แหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งนี้เป็นแหล่งที่ดําเนินการผลิตอยู่แล้ว เป็นพื้นที่ที่ BKV มีความคุ้นเคย มีอัตราการลดลงจากการผลิตที่ตํ่าจึงมีความเสี่ยงตํ่าลงด้วย

อีกทั้งยังตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติที่สําคัญในบริเวณรัฐแถบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา สามารสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ การดําเนินงาน (Value chain) และสร้างกระแสเงินสดได้ทันที และจะทําให้ BKV กลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (Barnett) พร้อมทั้งการสร้างประโยชน์ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีจากการ ดําเนินงานในแหล่งผลิตเดิมที่มีอยู่

อย่างไรก็ดีการลงทุนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปู ในการเร่งเดินหน้าเปลี่ยนผ่าน ธุรกิจ ขยายพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานยกระดับ Antifragile ในทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือทุกความผันผวน รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button