SPI ควัก 46 ลบ. ฮุบ “บริหารสินทรัพย์โกลบอลฯ” รองรับขยายธุรกิจการเงิน

SPI ควัก 46 ลบ. ฮุบ “บริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอล เบสท์ จำกัด”  สัดส่วน 100% เพื่อปรับโครงสร้างรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย


บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยว่า บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บริหารสินทรัพย์ โกลบอล เบสท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จำนวน 259,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 99.998% ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 175.22583 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 45,558,364.55 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกันกับ STL Advisory Limted ซึ่งเป็นผู้ขาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างสำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่งบริษัท บริหารสินทรัพย์โกลบอล เบสท์ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

Back to top button