GULF ผนึก WHA ผุด “กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1” ลุยติดตั้งโซลาร์รูฟลูกค้านิคม

GULF ส่งบริษัทย่อย “กัลฟ์ เอ็มพี1” ร่วมทุนกับ “ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์” บริษัทในกลุ่ม WHA จัดตั้งบริษัท “กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1” ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า Solar Rooftop ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า 12SPP


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าเมื่อวันที่25 กรกฎาคม 2565 บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด (GMP1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ผ่านบริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF) ได้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 จำกัด (Gulf MP WHA1) ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า 12SPP ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความต้องการที่จะติดตั้ง Solar Rooftop ประมาณ 100 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ GMP1 มีแผนที่จะเข้าลงทุนใน Gulf MP WHA1 ร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด (WHA Solar) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม WHA ในสัดส่วนร้อยละ 74.99 และ 25.01 ตามลำดับ

โดยการจัดตั้ง Gulf MP WHA1 เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Back to top button