SUPER ควัก 889 ลบ. เก็บหุ้น “คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์” เพิ่ม 42.50%

SUPER ไฟเขียว “ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี” เข้าซื้อหุ้น “คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์” เพิ่มเติม 42.50% มูลค่า 889.11 ลบ.


บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด (KWP) โดยอนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SWE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด กับผู้ถือหุ้นเดิมใน KWP จำนวน 1 ราย จำนวน 4,250 หุ้น คิดเป็น 42.50% ของหุ้นทั้งหมด และชำระค่าที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ KWP ถือหุ้นในบริษัท โกลเบิล กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (GGE) ในสัดส่วน 99.98% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่เกิน 889.11 ล้านบาท

สำหรับ KWP ประกอบกิจการรับปรึกษา ให้คำแนะนำ และร่วมลงทุนเกี่ยวกับกิจการด้านพลังงานทดแทน ซึ่งถือหุ้นใน GGE และ GGE เป็นผู้เสนอขายไฟฟ้า ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) โดยใช้พลังงานลมสำหรับโครงการ HBF1 (โครงการ HBF1) ซึ่งมีปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่เสนอขาย 45 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ SWE ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการ HBF1 ผ่านการซื้อหุ้นใน KWP โดยปัจจุบัน GGE อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าที่ออกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โดยโครงการ HBF1 ตั้งอยู่ที่พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลาพญากลาง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 46 ไร่ และ 240.125 ไร่ ตามลำดับ โดยโครงการ HBF1 มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส. 23) เพื่อประกอบกิจการทุ่งกังหันลมจนถึงมีนาคม พ.ศ. 2578 และ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2579 ตามลำดับ

Back to top button