OR ตั้ง “วิศาล ชวลิตานนท์” รักษาการ CEO มีผล 1 ต.ค.65

OR แต่ตั้ง “วิศาล ชวลิตานนท์” รักษาการ CEO ส่วน “สุชาติ ระมาศ” ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากเกษียณอายุ โดยมีผลวันที่ 30 กันยายน 2565

ขณะที่การประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิศาล ชวลิตานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting Chief Executive Officer) แทนนางสาวจิราพร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว (เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Acting President and Chief Executive Officer) จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Acting Chief Executive Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป)

2.อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

3.อนุมัติแต่งตั้งนายสุชาติ ระมาศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ (President) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button