ลุ้น 20 ต.ค.นี้ “ศาล” นัด THAI ฟังผลปรับแผนฟื้นฟูกิจการ

จับตา 20 ต.ค.นี้ “ศาลล้มละลายกลาง” นัด “การบินไทย” ฟังผลปรับแผนฟื้นฟูกิจการ  


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ THAI ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายพรชัย ฐีระเวช, นายไกรสร บารมีอวยชัย, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน

โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติส้มละลาย พุทธศักราช 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 78.59 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการตามที่ผู้บริหารแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งศาลได้นัดพิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 14 กันยายน 2565 และเนื่องจากมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลจึงนัดไต่สวนในวันที่ 21 และ 22 กันยายน 2565 นั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ในวันนี้ (วันที่ 22 กันยายน 2565) ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

Back to top button