AQ จ่อยื่นอุทธรณ์ หลังศาลฯ ยกฟ้อง KTB ปมไม่บันทึกหนี้ลดต้นขายที่ดิน 3.8 พันลบ.

AQ เดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลฯ ยกฟ้องคดี KTB ปมไม่บันทึกหนี้ลดต้นขายที่ดิน จำนวน 3.8 พันล้านบาท


บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) หรือ AQ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 AQ (โจทก์) ได้ฟ้องธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ KTB (จําเลย) ในคดีแพ่งขอให้ธนาคารกรุงไทยฯ เปลี่ยนแปลงงบการเงินไตรมาสแรกปี 2562 โดยให้นําเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดที่ดินหลักประกันจำนวน 3,898.70 ล้านบาท ไปบันทึกเป็นค่าความเสียหายในคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ทั้งนี้ ศาลได้นัดกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายจําเลยทั้งหมดขออนุญาตขยายคำให้การถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จําเลยทั้ง 13 คน ได้ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีก 30 วัน ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปนัดชี้สองสถานในวันที่ 27 เมษายน 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ศาลยกเลิกนัดและนัดใหม่เป็นนัดชี้สองสถานในวันที่ 30 กันยายน 2563 และในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทนายจําเลยทั้งสิบสามขอให้ทนายโจทก์ถอนฟ้องจําเลยที่ 2 ถึง 13 เนื่องจากเป็นกรรมการของจําเลยที่ 1 กระทำการแทนในนามจําเลยที่ 1 ทนายโจทก์รับเรื่องเพื่อเสนอผู้บริหารโจทก์

โดยได้นัดชี้สองสถานหรือวินิจฉัยชี้ขาดกฎหมาย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ในวันนั้นทนายจําเลยได้ขอเลื่อนการวินิจฉัยชี้ขาดออกไปเนื่องจากธนาคารกรุงไทยฯ ได้รับคําวินิจฉัยจากสำนักกรรมการกฤษฎีกาว่ามิได้อยู่ในฐานะรัฐวิสาหกิจจึงมีปัญหาว่าพนักงานอัยการสามารถแก้ต่างเป็นทนายจำเลยให้จําเลยทั้ง 13 ได้หรือไม่ และโจทก์กําลังหารือเรื่องแนวทางในการประนีประนอมชําระหนี้ให้แก่จําเลย จึงไม่คัดค้านการเลื่อนคดีนัดชี้สองสถานวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

โดยในวันดังกล่าวศาลได้เลื่อนการนัดชี้สองสถานไปเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ศาลได้เลื่อนการนัดออกไปเป็นวันที่ 13 กันยายน 2564 และได้เลื่อนนัดชี้สองสถานออกไปเป็นวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศาลได้กำหนดวันสืบพยานโจทก์ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 และสืบพยานจําเลยในวันที่ 24, 29-31 มีนาคม 2565 ในการสืบพยานดังกล่าวข้างต้นนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงนัดสืบพยานจำเลยส่วนที่เหลือในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศาลได้สืบพยานจําเลย 1 ปาก ส่วนพยานจำเลยส่วนที่เหลือนัดสืบพยานจําเลยในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งศาลได้สืบพยานจําเลยเรียบร้อย และให้นัดฟังคําพิพากษาในวันที่ 23 กันยายน 2565

สำหรับในวันนี้ศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องในคดีแพ่ง โดยบริษัทฯ จะยื่นอุทธรณ์ต่อไป คณะกรรมการเห็นควรให้รอผลของการยื่นอุทธรณ์คดีแพ่งดังกล่าวข้างต้นเมื่อมีความคืบหน้าในคดีดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

Back to top button