BAY ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.50%-เงินกู้รายใหญ่ 0.25% เริ่ม 4 ต.ค.นี้

BAY ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.50% และเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ MLR เพิ่ม 0.25% เป็น 5.83% และ MOR เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 5.83% เริ่ม 4 ต.ค.65 ส่วนลูกค้ารายย่อย MRR คงเดิมที่ 6.05%


นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ทั้งนี้กรุงศรียังคงให้ความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเปราะบางและลูกค้ารายย่อย จึงได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น 0.10-0.50% อีกทั้งได้พิจารณาลดผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้วยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะลูกค้ารายใหญ่ขึ้น 0.25%

กรุงศรีปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพิ่มขึ้น 0.10-0.50% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 5.83% สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 6.20% และสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) คงเดิมที่ 6.05%

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button