“ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา” ขายหุ้น CV กว่า 0.23% เหลือถือ 4.8%

“ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำหน่ายหุ้น CV จำนวน 0.2% ส่งผลให้ปัจจุบันเหลือถืออยู่ 4.8% ของสิทธิออกเสียงกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV โดย นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.2343% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.8797% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button