ผู้ถือหุ้น MORE โหวตเอกฉันท์! ขายเพิ่มทุน PP “เฮียม้อ”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น MORE โหวตเอกฉันท์! ไฟเขียวขายหุ้นเพิ่มทุน PP ไม่เกิน 300 ล้านหุ้น ให้ "เฮียม้อ" ด้วยคะแนนเสียง 99.99% พร้อมอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด


บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ระบุว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ วันนี้ (30 พ.ย.65) มีมติอนุมัติเห็นชอบวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) คือ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ด้วยคะแนนเสียง 1,623,273,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9896 พร้อมทั้งอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ด้วยคะแนนเสียง 1,623,325,552 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวันนี้

ขณะที่ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง (หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พ..ย.65) มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และรายงานความเห็นชอบของ IFA อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ต้นทุนโครงการจัดแสดงคอนเสิร์ต Rolling Loud ที่เพิ่มขึ้น ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการร่วมทุน และความเสี่ยงที่อาจถูกฟ้องร้องจากการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น

โดยงบประมาณต้นทุนโครงการ Rolling Loud ทั้งหมดโดยประมาณมีจำนวน 899 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 36% จากประมาณการต้นทุนที่เปิดเผยไว้ในหนังสือนัดประชุม รวมทั้งหนังสือนัดประชุมอาจยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนในกรณีผู้ร่วมทุนถอนตัว ซึ่ง MORE มีภาระต้องคืนเงินมัดจำและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว และมีความเสี่ยงที่อาจถูก Rolling Loud USA ฟ้องร้องจากการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น

ส่วนหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ MORE ที่นำส่งต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงในวาระที่ขอมติออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ เข้าลักษณะของเหตุตามข้อ 5(5) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเสนอขายหุ้น หรือสั่งยกเลิกการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นได้ MORE จึงควรดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีนัยสำคัญดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ MORE มีระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ

 

Back to top button