บอร์ด STARK ปรับแผน! เล็งนำเงินเพิ่มทุน ลุยซื้อหุ้นคืน

บอร์ด STARK ปรับแผน! เล็งนำเงินเพิ่มทุน ลุยซื้อหุ้นคืน เรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน ย้ำบริษัทพื้นฐานแกร่ง


บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการกำหนดรายละเอียดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องสวนเกิน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทประกอบด้วย 1.กระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษัท และ 2.เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ( Private Placement) ซึ่งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินและบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ดังนั้น เมื่อรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน บริษัทจะนำข้อมูลและผลการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวสนอต่อที่ประชุมคณะกรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

Back to top button