AP ขาย “APME20” ให้บ.ร่วมทุน “พรีเมียม เรสซิเดนท์” ลุยพัฒนาอสังหาฯ

AP ขาย “เอพี เอ็มอี20 ” ให้บริษัทร่วมทุน “พรีเมียม เรสซิเดนท์” เพื่อลุยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) หรือ AP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.65 ได้อนุมัติการลงนามในเอกสารการโอนหุ้นบริษัทย่อยภายใต้สัญญารวมทุนลงวันที่ 11 มี.ค. 59 ผ่านทาง บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนท์ จํากัด (“PR”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ (ถือหุ้นรวมกันระหว่าง AP กับ บริษัท เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัด (“MJRT”) ในอัตราส่วนรอยละ 51:49 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทเอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัด ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท

โดยในวันนี้(26 ธ.ค.65) บริษัทได้มีมติอนุมัติการลงนามในเอกสารการโอนหุ้น เพื่อทำการขายหุ้นในบริษัท เอพี เอ็มอี20 จํากัด (“APME20”) ให้กับบริษัท พรีเมียม เรสซิเดนท จํากัด วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทดังกล่าว โดยการซื้อขายหุ้นจะเป็นไปตามการตกลงยินยอมของทั้งบริษัท และ PR โดยราคาจะเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันและหากตกลงร่วมกันได้ บริษัทจะลงนามในเอกสารการโอนหุนในวันที่(26 ธ.ค.65) (หรือวันอื่นที่คูสัญญาตกลงเห็นชอบรวมกัน)

อนึ่งบริษัท เอพี เอ็มอี 20 จํากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาท มูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที่ 30 พ.ย.65 อยู่ที่ 2.86 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายให้ PR จำนวน 99,997 หุ้น มูลค่า 6,599,970 บาท สำหรับอัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ใน APME20 ก่อนการขายหุ้นร้อยละ 99.99  และหลังจากการขายหุ้นไม่มีถือหุ้นใน APME20

Back to top button