BCPG ทุ่ม 9 พันล้าน ซื้อหุ้น “เอเชียลิงค์เทอมินัล” ขยาย “คลังน้ำมัน-ท่าเทียบเรือ”

BCPG เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด สัดส่วน 100% มูลค่า 9,000 ล้านบาท เพื่อการเข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจึ จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทฯแจ้งเรื่องการลงทุนซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอเชียลิงค์เทอมินัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด (ผู้ขาย) โดยธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด จากผู้ขายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท

โดยบริษัทฯเล็งเห็นว่าบริษัทเป้าหมายซึ่งดำเนินธุรกิจคลังจัดเก็บน้ำมันและท่าเทียบเรือที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ที่สามารถสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอ (Recuring Income) ตามแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งสามารถต่อยอดเพื่อรองรับธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตโดยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งเรื่องการลงทุนซื้อหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นจะสำเร็จลุล่วง (Completion) ประมาณเดือนมีนาคม 2566 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent อย่างครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

Back to top button