จับตา ครม. เคาะงบ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 5 วงเงิน 2 พันล้าน

นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม. จับตาวาระพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 1.65 แสนล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีการของบในการอนุมัติ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงิน 2 พันล้านบาท


สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (10 มกราคม 2566) มีรายงานว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่ครม. น่าสนใจได้แก่ วาระพิจารณาสำนักงบประมาณจะเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ที่ได้ผ่านจากที่ประชุม 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ ที่มีวงเงินรวมกว่า 3.35 ล้านล้านบาท โดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณปี 2566 ที่มีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 1.65 แสนล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 5.93 แสนล้านบาท หรือขาดดุลลดลงจากปี 2566 ประมาณ 1.02 แสนล้านบาท

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอขอ ครม.อนุมัติงบประมาณเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 วงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 5 แสนราย นอกจากนั้นยังเสนอมาตรการการทำตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รายได้จากการท่องเที่ยวกลับมาใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดโควิด-19 อีก 2,000 ล้านบาท โดยที่ในปัจจุบันมีเที่ยวบินที่ขออนุญาตบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการเตรียมการอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวในปีนี้

นอกจากนี้ยังมีในด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ที่ได้รายงานว่า ขณะนี้มีสายการบินสัญชาติจีนที่ทำคำขอเปิดเที่ยวบินและเพิ่มความถี่มายังประเทศไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค.2566 โดยได้รับการอนุมัติจาก กพท.ให้ทำการบินแล้วรวมจำนวน 1,035 เที่ยว หรือเฉลี่ยเดือนละกว่า 300 เที่ยวบิน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เสนอขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ด้านกระทรวงยุติธรรมเสนอ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตราการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตราการคุมขังภายหลังพ้นโทษ และการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ… กระทรวงการคลังเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมทุน (โดยวิธีการอนุญาต) สำหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ของกรมธนารักษ์ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมเจ้าท่าในการขุดลอกและบำรุงรักษาความลึกของร่องน้ำสงขลา

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน เสนอการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่…) พ.ศ…ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.

Back to top button