กกต. จ่อแผนเลือกตั้ง “ส.ส.” เร่งบริหารจัดการ “สถานที่-บุคลากร”

กกต. เตรียมจัดเลือกตั้ง “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” พร้อมประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอัน เพื่อเพื่อขอทราบจำนวนหน่วย และสถานที่ รวมถึงและบุคลากรที่ทำหน้าที่คณะกรรมการประจำ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดทำแผนเตรียมการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสำรวจจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ได้ดำเนินการโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประสานข้อมูลกับสำนักทะเบียนในพื้นที่ เพื่อขอทราบจำนวนหน่วยเลือกตั้ง โดยประมาณในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง และด้านอื่นๆ

  1. การลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้

2.1 สำรวจสถานที่ที่กำหนดเป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้ง่าย มีความสะดวก เหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด มาประกอบพิจารณา

2.2 กรณีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ที่มีการขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นจำนวนมาก แต่สถานที่ลงคะแนนคับแคบและมีสภาพปัญหาการจราจร ให้พิจารณากำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง ในพื้นที่ใกล้เคียงภายในเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นสถานที่ลงคะแนนกลาง (สำรอง) หากเกิดกรณีมีผู้มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง (หลัก) ในระบบการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว จะได้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางที่อยู่ใกล้เคียงรองรับจำนวนผู้ที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

  1. การเตรียมการจัดให้มีการเลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยสำนักงานฯ ได้ประสานไปยังผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่มีสถานสงเคราะห์ของรัฐ ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยให้ประสานไปยังหน่วยงาน เพื่อสำรวจความพร้อมทั้งด้านสถานที่ และบุคลากรที่ทำหน้าที่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งพิเศษในการจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พบว่ามีสถานที่ที่พร้อมจัดเป็นที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด

Back to top button