แรงงานเฮอีกรอบ ครม.เคาะขึ้น “ค่าแรง” 17 อาชีพเฉพาะทาง

ที่ประชุมครม.เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่มเติม 17 สาขา โดยมีอัตราเริ่มต้นที่ 465- 700 บาท


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปรับขึ้น “ค่าแรง” 17 สาขาอาชีพ ตามที่ กระทรวงแรงงาน ได้เสนอเพื่อเป็นการปรับอัตราค่าแรงงานให้มีความเหมาะสมกับความสามารถ โดยการปรับอัตราค่าแรงครั้งนี้จะอยู่ในสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด และผู้ที่จะได้ปรับขึ้นค่าแรง จะต้องได้รับใบรับรอง จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วเท่านั้น

สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา ได้แก่

กลุ่มช่างอุตสาหการ ประกอบด้วย

1.ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 495 บาท

2.ช่างระบบปั๊มและวาล์ว ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 515

3.ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500

4.ช่างปรับ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท

5.ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก – แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

6.ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 545 บาท // ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 635 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 715 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล ประกอบด้วย

1.สาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 465 บาท // ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 535 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 620 บาท

2.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้าขุดหลัง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 585 บาท

3.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 570 บาท

4.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 555 บาท

5.สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ ประกอบด้วย

1.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 500 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

2.พนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 475 บาท // ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 525 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

3.การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 530 บาท

4.ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 อัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า 520 บาท // ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท

นายสุชาติ ยังระบุว่า อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้แล้ว 112 สาขา และเมื่อมีประกาศเพิ่มอีก 17 สาขา รวมเป็น 129 สาขา ทำให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่ต้องการแรงงานฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขาดังกล่าวจะได้รับค่าจ้างเหมาะสมกับทักษะฝีมือ ส่วนนายจ้างและสถานประกอบกิจการได้แรงงานที่การันตีทักษะฝีมือ จึงขอเชิญชวนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโทร.สายด่วน 1506 กด 4.

Back to top button