บอร์ด III ไฟเขียว! สปินออฟ ANI เข้าตลาด เตรียมเสนอขายไอพีโอ 554 ล้านหุ้น

III มีมติอุนมัติแผนดันบริษัทย่อย ANI เตรียมเสนอขายไอพีโอ 554 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่า


บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการ IPO ของ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ANI) ซึ่งเป็น Operating Holding สำหรับกลุ่มธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าของสายการบินของกลุ่ม III และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โดยปัจจุบัน ANI มี III ถือหุ้น 51.66% ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO จะมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงพาร์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 646,630,550 บาท เป็น 924,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,848,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 30% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ IPO ของ ANI ในครั้งนี้

โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ของ ANI แล้ว III จะมีสัดส่วนถือหุ้นลดลงเหลือ 36.15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ ANI ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของ ANI (Dilution Effect) คิดเป็น 15.51% อย่างไรก็ตาม ANI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทร่วมค้าของ III เช่นเดิม

การนำ ANI เข้าตลาดส่งผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

  1. 1. โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินจะมีความชัดเจนมากขึ้นภายใต้ ANI และเมื่อราคาหุ้นของ ANI มีราคาตลาดอ้างอิง อาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัท จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น
  2. 2. เงินลงทุนใน ANI ของบริษัทฯ จะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

3 บริษัทฯ มีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน ANI เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ ANI อาจมีการขยายตัวภายหลังจากการระดมทุนและการที่ ANI เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  1. 4. ลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ ANI เนื่องจาก ANI สามารถระดมทุนได้เองผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นด้วยทางเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Back to top button