บอร์ด VGI เคาะเพิ่มทุน 560 ล้านหุ้น ขาย PP-RO เสริมสภาพคล่อง-ขยายธุรกิจ

บอร์ด VGI ไฟเขียวเพิ่มทุน 560 ล้านหุ้น ขาย “PP-RO” นำเงินเสริมขยายธุรกิจและเป็นทุนหมุนเวียน พร้อมชำระหนี้ เตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 18 ก.ค.66


บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 231.80 ล้านบาท บาท จาก 1,609.59 ล้านบาท เป็น 1,377.79 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,318.02 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 55.97 ล้านบาท เป็น 1,433.75 ล้านบาท บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 559.72 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต และ/หรือเพื่อการชำระหนี้ โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 66 ในวันอังคารที่ 18 ก.ค.66

Back to top button