INET จับมือ “ม.รามคำแหง” ลุยพัฒนางานเข้าสู่ระบบดิจิทัล

INET ลงนามกับ “ม.รามคำแหง” เดินหน้าลุยพัฒนางานเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยออกใบรับรองการศึกษาดิจิทัลให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนางานเข้าสู่ระบบดิจิทัล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา เช่น ระบบการขอออกใบรับรองการศึกษาดิจิทัลให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอออกใบรับรองฯ และการนำไปประกอบการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่รองรับการใช้งานใบรับรอง โดยกำหนดระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

 

Back to top button