SABINA กวาด 3 รางวัลใหญ่ CEO-CFO-IR ยอดเยี่ยม IAA Awards 2022-2023

SABINA กวาด 3 รางวัลใหญ่ CEO-CFO-IR ยอดเยี่ยม ในงาน “IAA Awards 2022-2023” จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อสะท้อนศักยภาพและความเป็นเลิศในการบริหารงานอย่างแท้จริง


นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA คว้า 3 รางวัลใหญ่จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ในโครงการ IAA Awards for Listed Companies 2022-2023  ได้แก่ รางวัล CEO ยอดเยี่ยม (Best CEO) รางวัล CFO ยอดเยี่ยม และรางวัล IR ยอดเยี่ยม ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

โดยรางวัลดังกล่าวกำหนดแนวทางการตัดสินจากการโหวตของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารงานในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

สำหรับหลักเกณฑ์ IAA ที่ใช้กำหนดเป็นแนวทางในการตัดสินผู้ได้รับรางวัล อาทิ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานดีเด่น มีความรอบรู้ในธุรกิจที่บริหารและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นและชัดเจน มีจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

Back to top button