ตลท. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ “มาเลเซีย-อินโดนีเซีย” พัฒนาระบบนิเวศยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ร่วมศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืน สู่เป้าหมายลดใช้คาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติด้าน ESG มาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญในการผนึกกำลังและยกระดับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่สนใจและน่าดึงดูดในสายตาผู้ลงทุนต่างชาติ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืนให้เชื่อมโยงสอดคล้องกัน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อนำจุดแข็งและศักยภาพของแต่ละตลาดมาพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน

ดาตุ๊ก มูฮัมหมัด อูมาร์ สวิฟท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียมีความยินดีอย่างยิ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในครั้งนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน เพิ่มโอกาสในการส่งเสริมแนวปฏิบัติและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ESG ให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาค นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำอื่น ๆ อีกด้วย

นายอิมาน รัคมาน กรรมการผู้อำนวยการ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนมุ่งพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศด้านความยั่งยืนให้เชื่อมโยงถึงกัน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนทุกขนาดและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของภาคธุรกิจ การพัฒนา Sandbox ในระยะเริ่มต้นที่ส่งเสริมให้สถาบันการเงินเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความยั่งยืนผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนา เวิร์กชอป และการประชุม เพื่อนำไปสู่การยกระดับความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคร่วมกัน

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย จัดขึ้นระหว่างการประชุม ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 36 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนทั้ง 6 แห่งได้ร่วมกันกำหนดชุดตัวชี้วัดด้านบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อเป็นแนวทางให้ บจ. ได้เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้สอดคล้องกัน

Back to top button