ผู้ถือหุ้น MJD เทเสียง 97% ไม่อนุมัติซื้อ “กรุงเทพกรีฑา แลนด์”

ผู้ถือหุ้น MJD โหวตเสียงข้างมาก 135 ล้านราย หรือ 97% ไม่เห็นด้วยให้บริษัทเข้าซื้อ "กรุงเทพกรีฑา แลนด์”


บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 564,594,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6191 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 860,411,939 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

โดยในที่ประชุมได้มีมติมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยการลงมติเห็นด้วย 564,540,200 เสียง ร้อยละ 99.9902 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ร้อยละ 0.0000 เสียง และงดออกเสียง 55,000 เสียง ร้อยละ 0.0097

นอกจากนี้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพกรีฑา แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 3,547,400 เสียง ร้อยละ 2.5540 ไม่เห็นด้วย 135,290,000 เสียง ร้อยละ 97.4063 และงดออกเสียง 55,000 เสียง ร้อยละ 0.0395

Back to top button